Kurs języka arabskiego dla dzieci średnio zaawansowanych online

Forma kursu
Do każdej lekcji udostępniamy materiał  składający się z trzech plików audio oraz trzech plików tekstowych w formacie PDF.

Co tydzień będą udostępniane kolejne części materiału:

1. Tekst główny – np. część bajki pt. „Krasnoludki i szewc” (plik .pdf).

2. Tekst główny – I część bajki pt. „Krasnoludki i szewc” (plik audio).

3. Słownictwo do tekstu głównego (plik .pdf).

4. Słownictwo do tekstu głównego (plik audio)

5. Konwersatorium (plik .pdf)

6. Konwersatorium (plik audio).

Co robimy?
Koniecznie należy słuchać głównego tekstu z równoczesnym śledzeniem tekstu w pliku pdf. Próbujemy odszyfrować maksymalnie znaczenie słów, których nie znamy, używając do tego plików ze słownictwem oraz innych dostępnych źródeł. W momencie, kiedy stopień trudności tekstu zmniejszy sie nieco, proponuję rozpocząć osłuchanie się z plikami w kolejności podanej wyżej.

W pliku ‘konwersatorium’ znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące szczegółów tekstu głównego idące w parze z przerabianym tekstem, krok po kroku. Należy na nie odpowiadać głośno i entuzjastycznie w trakcie słuchania i czytania oraz stosując zawartą w tekście konstrukcję zdań. Po zadawanym przeze mnie pytaniu będziecie mieli czas do ok. 4 sekund na udzielenie odpowiedzi, po czym usłyszycie moją odpowiedź wynikającą z tekstu. Czasami pytania są naiwne, śmieszne, niedorzeczne, ale konwersacja na tym poziomie pozwoli angażować podświadomość w proces uczenia się. Pliki po każdorazowym odsłuchaniu tracą część swojej nieprzystępności. Jednak w ostatniej fazie, gdy tekst stanie się banalny, należy kontynuować codzienne słuchanie, bowiem na tym etapie magazynujemy pewne mechanizmy w podświadomości, które pozwalają nam na przełamanie bariery mówienia i spostrzegania konstrukcji zdania od wewnątrz. Nauka tą metoda pozwala nam na uczenie się w rozmaity sposób.

Dobrze byłoby, aby zgrać pliki np. na telefon i słuchać w dowolnym czasie i miejscu, spacerując w parku, jadąc autobusem czy tramwajem, nawet wykonując różne prace fizyczne (tj. gotowanie). Ostatecznie stopień trudności będzie malał z każdą dobrze przerobioną lekcją, głównie nie dlatego, że nauczyliśmy sie kolejnych słów lecz dlatego, że nasz umysł przełamuje barierę.

Życzę Wam powodzeia, zaufajcie mi, i do dzieła!

Formularz zgłoszeniowy - kurs języka arabskiego dla dzieci średnio zaawansowanych online

Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy, jaką podpisuje uczestnik kursu
lub jego rodzice / opiekunowie.

Przydział do grupy
1. Uczestnik przydzielany jest do grupy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej  z lektorem.
2. Na kursy na poziomie podstawowym (w przypadku, gdy uczestnik wyraża chęć rozpoczęcia nauki od podstaw) nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
3.Nauka odbywa się w grupach o liczebności 5-7 osób.  W przypadku zmniejszenia się liczebności grup poniżej ustalonego limitu kurs może zostać rozwiązany lub uczestnicy mogą kontynuować zajęcia w grupie na równoważnym poziomie, jeżeli takie istnieją. Grupy nie mogą przekroczyć liczebności maksymalnej, chyba że uczestnicy kursu wyrażą zgodę na powiększenie ich grupy.

Cena kursu
1. Liczba lekcji jest określona dla każdego typu kursu w cenniku. Szkoła gwarantuje, że określona liczba lekcji zostanie zrealizowana do dnia kończącego dany kurs, za wyjątkiem sytuacji,  gdy dana grupa zostanie rozwiązana. Przy obliczaniu ilości lekcji uwzględniono przerwy świąteczne, ferie, itp.
2. Cena kursu określona jest każdorazowo w cenniku na dany okres i dla danego typu kursu. Płatne na wskazane konto w umowie  w terminie 7 dni od dnia zapisu.
3. W przypadku nieterminowych wpłat kolejnych rat za kurs Szkoła naliczy ustawowe odsetki.
4. Cena kursu obejmuje: opłatę za kurs, dodatkowe materiały przygotowane przez lektora (pliki), zaświadczenie o ukończeniu kursu.
5. Uczestnicy, którzy w trakcie kursu przyłączają się
do grup, w których są jeszcze wolne miejsca, płacą za ilość lekcji, która w danym momencie pozostała do zakończenia kursu.
6. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny pozostaje odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs.
7. W przypadku rezygnacji uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty za odbyte godziny kursu oraz opłaty manipulacyjnej wynoszącej 20 % ceny standardowego kursu na tym samym poziomie zaawansowania bez zniżek. Rezygnację z kursu należy zgłosić pisemnie wysyłając email na adres Szkoły z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. W razie rozwiązania grupy i braku możliwości kontynuacji kursu przez uczestników w równoważnych grupach, Szkoła ma prawo rozwiązać grupę lub kontynuować naukę z mniejszą liczbą uczestników za odpowiednio wyższą stawkę, za zgodą uczestników. 

9. W przypadku zamknięcia grupy i braku możliwości przyłączenia do grupy równoważnej oraz braku zgody na kontynuację za podwyższoną stawkę, uczestnikom przysługuje zwrot kosztów za nieodbyte lekcje.

Zaliczenie kursu
1. Warunkiem otrzymania  zaświadczenia o ukończeniu kursu jest min. 76% obecność na zajęciach i zaliczenie na min. 75% materiału.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego oraz okresowego zastępstwa przez innego lektora.

Nauka

Ucz się naturalnie i żartobliwie jak dziecko

Nie studiuj reguł gramatycznych

W trzech

Ucz się uszami, a nie oczami, słuchaj codziennie

Naucz się gramatyki przy pomocy zabawnych opowieści

krokach

Ucz się aktywnie, odpowiadając na proste pytania

Lekcje są pełne niezapomnianych emocji