REGULAMIN

Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy, jaką podpisuje uczestnik kursu
lub jego rodzice / opiekunowie.

Przydział do grupy
1. Uczestnik przydzielany jest do grupy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej  z lektorem.
2. Na kursy na poziomie podstawowym (w przypadku, gdy uczestnik wyraża chęć rozpoczęcia nauki od podstaw) nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
3.Nauka odbywa się w grupach o liczebności 5-7 osób.  W przypadku zmniejszenia się liczebności grup poniżej ustalonego limitu kurs może zostać rozwiązany lub uczestnicy mogą kontynuować zajęcia w grupie na równoważnym poziomie, jeżeli takie istnieją. Grupy nie mogą przekroczyć liczebności maksymalnej, chyba że uczestnicy kursu wyrażą zgodę na powiększenie ich grupy.

Cena kursu
1. Liczba lekcji jest określona dla każdego typu kursu w cenniku. Szkoła gwarantuje, że określona liczba lekcji zostanie zrealizowana do dnia kończącego dany kurs, za wyjątkiem sytuacji,  gdy dana grupa zostanie rozwiązana. Przy obliczaniu ilości lekcji uwzględniono przerwy świąteczne, ferie, itp.
2. Cena kursu określona jest każdorazowo na dany okres i dla danego typu kursu. Płatne na wskazane konto w umowie  w terminie 7 dni od dnia zapisu.
3. W przypadku nieterminowych wpłat kolejnych rat za kurs Szkoła naliczy ustawowe odsetki.
4. Cena kursu obejmuje: opłatę za kurs, dodatkowe materiały przygotowane przez lektora (wg oceny lektora), zaświadczenie o ukończeniu kursu. Podręcznik do kursu jest dodatkowo płatny.
5. Uczestnicy, którzy w trakcie kursu przyłączają się
do grup, w których są jeszcze wolne miejsca, płacą za ilość lekcji, która w danym momencie pozostała do zakończenia kursu.
6. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny pozostaje odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs.
7. W przypadku rezygnacji uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty za odbyte godziny kursu oraz opłaty manipulacyjnej wynoszącej 20 % ceny standardowego kursu na tym samym poziomie zaawansowania bez zniżek. Rezygnację z kursu należy zgłosić pisemnie wysyłając email na adres Szkoły z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. W razie rozwiązania grupy i braku możliwości kontynuacji kursu przez uczestników w równoważnych grupach, Szkoła ma prawo rozwiązać grupę lub kontynuować naukę z mniejszą liczbą uczestników za odpowiednio wyższą stawkę, za zgodą uczestników. 

9. W przypadku zamknięcia grupy i braku możliwości przyłączenia do grupy równoważnej oraz braku zgody na kontynuację za podwyższoną stawkę, uczestnikom przysługuje zwrot kosztów za nieodbyte lekcje.

Zaliczenie kursu
1. Warunkiem otrzymania  zaświadczenia o ukończeniu kursu jest min. 76% obecność na zajęciach i zaliczenie na min. 75% materiału.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego oraz okresowego zastępstwa przez innego lektora.